Dette er tekstversionen af Forholdsregler for eksterne samarbejdspartnere Vejle og Middelfart sygehuse
Klik her for at komme til den grafiske version af Forholdsregler for eksterne samarbejdspartnere Vejle og Middelfart sygehuse

Forside - Læs op - Sitemap


Forholdsregler for eksterne samarbejdspartnere Vejle og Middelfart sygehuse


Krav for arbejdets udførelse

Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser, med mindre sygehuset har
rekvireret dette.
Inden bygningsmæssige eller andre tekniske arbejder igangsættes, aftales dette
med Teknisk Afdeling.
Al service og stop på maskiner, udstyr, varme- og ventilationsanlæg mv. skal
aftales med Teknisk Afdeling.
Teknisk Afdeling kan give anvisning om særlige krav i forbindelse med udførelsen
af arbejdet, og disse skal til enhver tid efterleves.

Arbejdsmiljø og sikkerhedskrav

Jf. AT-vejledning F.3.5,2011 er den eksterne medarbejder omfattet af egen virksomheds arbejdsmiljøorganisation. Såfremt medarbejderen ikke er omfattet af en arbejdsmiljøgruppe i egen virksomhed, refererer medarbejderen til Teknisk afdelings arbejdsmiljøgruppe.
Sygehus Lillebælts arbejdsmiljøpolitik skal modvirke et psykisk og fysisk dårligt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøpolitikken indeholder bl.a. mål om antallet af ulykker skal nedbringes, og stiller krav om, at man tager hensyn til hinandens arbejdsmiljø.
Derfor skal eksterne entreprenører / håndværkere / leverandører / gæster:

Manglende efterlevelse af lovkrav og anvisninger eller på anden vis tilsidesættelse af hensynet til at arbejde på et sygehus, kan medføre at den enkelte person bortvises.
Relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
Hvis der er generende dampe og lugte ifm. arbejdet, påhviler det den eksterne håndværker at advare om dette på forhånd og dokumentere, at dampe/lugte er uskadelige.
Personer, som skal arbejde med kloak, afløb, faldstammer el. lign., skal inden arbejdet påbegyndes være vaccineret imod hepatitis. Det påhviler den enkelte selv at sikre sig dette.
Ved varmt arbejde (svejsning, skæring, tagdækning mv.) skal gældende sikkerhedskrav overholdes – herunder Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Blanket forefindes i Teknisk Afdeling.
 

Hygiejne

Man skal være opmærksom på, at der på afdelingerne kan forekomme
smitsomme sygdomme.
Når man bevæger sig ind i et patientnært område, skal man orientere sig om
hygiejneforhold hos det kliniske personale i afsnittet.

 

Fortrolighed, adfærd og stilleperioder

Eksterne medarbejdere forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som man måtte blive bekendt med under sit arbejde/besøg på sygehuset.
Eksterne håndværkere skal respektere de aftaler, der bliver truffet på den enkelte byggesag vedr. stilleperioder og tidspunkter for støjende arbejde. Stilleperiode kan variere afhængig af afdeling, men normalt dagligt fra kl. 12.00 til 13.30. I dette tidsrum er arbejde med støjende værktøj på og omkring sengeafdelinger forbudt.
Det er ikke tilladt at anvende radio el. lign. på arbejdssteder i afdelingerne.

 

Adgangskort/gæstekort og nøgler

Alle eksterne personer skal bære synligt ID / gæstekort under ophold på sygehuset. Disse udleveres i Teknisk Afdeling og skal afleveres samme sted, når arbejdet er afsluttet.
Nøgler udleveres i Teknisk Afdeling.

 

Parkering i Vejle

Parkering med logobiler skal ske ved nordfacade af bygning A5 mod skråningen. Parkering med private biler skal ske i sygehusets P-hus.

 

Parkering i Middelfart

Der er fri parkering på parkeringspladserne ved Middelfart Sygehus.

 

Adgangsveje

Eksterne samarbejdspartnere skal respektere de aftaler, der bliver truffet på den
enkelte byggesag vedr. adgangsvej til byggepladsen / -området.
Skal der udføres arbejder udenfor normal arbjedstid (før kl. 07.00 og efter
15.00), skal dette forinden aftales med Teknisk Afdeling. Endvidere skal der
anmodes om et adgangskort til den pågældende byggeplads / - område.
Adgangskortet skal rekvireres hos sygehusets repræsentant på byggesagen
senest dagen inden arbejdet udføres.

 

Materialeleverancer samt af- og pålæsning

Af- og pålæsning af varer må kun kortvarigt foregå i den indre del af sygehusområdet. Der må ikke parkeres!
Materialer skal leveres i passende leverancer umiddelbart inden, de skal indbygges/monteres.

 

Brandalarm

Sygehuset har automatisk brandovervågning og inden, der skal udføres arbejde
med risiko for udløsning af brandalarmen (røg og varme ved svejsning, skæring,
tagdækning o.lign.), skal der træffes aftale med Teknisk Afdeling på tlf. 7940
5140 om frakobling af alarmen i området.
Skal der arbejdes uden for normal arbejdstid (før kl. 07.00 og efter 15.00), skal
der træffes aftale med vagten i Teknisk Afdeling om frakobling af alarmen i det
pågældende tidsrum. Hvis der udløses en falsk brandalarm, bliver bøden
pålydende 7.995 kr. uden yderligere varsel pålagt den eksterne
samarbejdspartner, som er skyld i udløsning af alarmen.

 

Renholdelse

Byggepladsens/-områdets renholdelse påhviler hver enkelt eksterne håndværker.
Der skal foretages oprydning daglig ved arbejdstids ophør.
Støvende arbejde og spredning af støv skal altid minimeres. Hvor særlige forhold gør sig gældende, informerer Teknisk Afdeling om forholdsreglerne.

 

Affaldshåndtering

Eksterne håndværkere/entreprenør/leverandører bortskaffer selv alt affald! Sygehusets containere må ikke anvendes, med mindre der på forhånd er truffet aftale med Teknisk Afdeling.

 

Faciliteter

Der kan anvises omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter i bygning E5 (Vejle). Medbragt mad kan nydes i personalerum for fremmede håndværkere.

 

Alkohol, rygning og stoffer

Der er fuldstændig alkohol- og rygeforbud på sygehusets matrikel både ude og inde.
Det er ikke tilladt at møde eller optræde påvirket i arbejdstiden.

Ved overtrædelse af reglerne vil arbejdsgiver blive orienteret. Hvis der er tale
om en decideret tilsidesættelse af reglerne, vil medarbejderen blive bortvist fra
sygehuset. Hvis problemet optræder gentagne gange fra en virksomheds side, vil Teknisk Afdeling i værste fald lade samarbejdet ophøre med øjeblikkelig varsel.

Kontakter

Vejle Sygehus hovednr./Receptionen Tlf. 7940 5000

 

Teknisk afdeling Vejle:

Vagthavende dagtimer Tlf. 7940 5140

Udenfor dagtimerne, kan Receptionen kontaktes

Ekspedition Tlf. 7940 5100

Teknisk chef, Tommy Palmholt Tlf. 6162 2444

Souschef Vejle, Thomas Brynning Tlf. 2925 9293

 

Souschef for Projektafdelingen, Ole Lundhede Tlf. 7636 2983

 

Teknisk afdeling Middelfart:

Vagthavende i dagtimerne Tlf. 6348 4551 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk